۳۰ خرداد , ۱۴۰۰

اعضای هیئت مدیره

دکتر سید احمد جاوید ( رئیس)

دکتر حمیده سعادتی ( نایب رئیس)

دکتر علیرضا دیانتی ( خزانه دار )

دکتر سعید شاقاسمی ( دبیر )

دکتر شاهرخ رخشنده رو ( روابط عمومی )


دکتر شهریار شیخ الاسلامی ( بازرس )